,

Chương trình ‘FedEx Mang Nhịp đập đến Trái tim’ khởi động năm thứ 11

Chương trình ‘FedEx Mang Nhịp đập đến Trái tim’ khởi động năm thứ 11

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, FedEx Express, công ty con của FedEx Corp. (NYSE: FDX) và là một trong những công ty vận tải tốc hành...