,

Cuộc đời này, đôi khi rất lạ…

Cuộc đời này, đôi khi rất lạ…

Cuộc đời này, đôi khi rất lạ… Bạn vừa sinh ra đời, chỉ mới biết khóc mấy tiếng ”oe, oe, oe” thì...