Innovating In Existing Markets: Câu trả lời cho hành trình đổi mới của doanh nghiệp Việt

Innovating In Existing Markets: Câu trả lời cho hành trình đổi mới của doanh nghiệp Việt

Chiều ngày 24/11/2022, hội thảo “Innovating In Existing Markets” đã được tổ chức, đã mở ra không gian thảo luận từ...