, ,

Thăm Chùa Ông Thu Xà – Kính ông tổ nghề đường phèn đường phổi

Thăm Chùa Ông Thu Xà – Kính ông tổ nghề đường phèn đường phổi

Về Nghĩa Hòa đi tìm dấu tích ông tổ nghề làm đường phèn – đường phổi. Đầu Xuân, thưởng thức vị ngon xứ...